Browsing Tag

خروج از حالت اسپم تلگرام

کشف تاریخ خروج از حالت ریپورت تلگرام

خروج از حالت ریپورت تلگرام دغدغه بسیاری از کاربران تلگرام است . ناگهان صبح که از خواب پا میشویم میبینیم که دیگر نمیتوانید به افراد در گروهها و ... پیام دهیم . مگر هر دویمان شماره هم را داشته باشیم . به این حالت اسپم شدن یا ریپورت شدن در…